Aktuelt

Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo ved ny pengespillforskrift

Siden 2015 har bingo overført 1 710 millioner kroner til 3086 lag og foreninger i fylker over
hele Norge. Bingomidlene går til korps, idrettslag, skytterlag, kor, barneteater, sosiale
velferdsorganisasjoner og mye mer.

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye
forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige
formålene som mottar inntekter fra bingospill.

På oppdrag for Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) og Norges
Bingo- og Lotteriforbund (NBLF), i tillegg til frittstående bingoentreprenører med bingohaller
og leverandører, har analysemiljøet Oslo Economics beregnet de økonomiske
konsekvensene av å gjennomføre tiltakene i høringsforslaget:

 • Forskriftsendringen vil i verste fall medføre at det årlig utbetales om lag 123 millioner kroner mindre til samfunnsnyttige formål, noe som vil bety en reduksjon på nærmere 70 prosent.
 • For noen samfunnsnyttige formål vil inntektene fra bingo falle, mens for andre samfunnsnyttige formål vil inntekten trolig bortfalle helt dersom noen bingohaller nedlegges.

Kort sagt vil regjeringens forslag bety at bingohallene som lokale møtepunkt, og den store
økonomiske støtten til lokale lag og foreninger, kan forsvinne.

NBLF har fått utarbeidet denne utredningen fra Oslo Economics som viser inntektsbortfallet
ved de nye reglene
.

NBLF har også sendt inn dette høringssvaret i saken.

NBLF ber lokalforeningene bidra til å skape oppmerksomhet om regjeringens forslag og
dermed mobilisere til motstand mot inntektsbortfallet ved å:

 • Orientere medlemmer og styre i ditt lag eller forening om at regjeringen har foreslått
  forskriftsendringer som vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige
  formålene som mottar inntekter fra bingospill.
 • Kontakte din lokalavis og informere dem om hva inntektsbortfallet vil bety for
  aktivitetene til ditt lag/forening i nærmiljøet.
 • Snakke med lokalpolitikere og ordføreren i din kommune og oppfordre dem til å
  benytte sine partikanaler for å informere sentrale deler av partiet om at
  inntektsbortfall for frivilligheten er uakseptabelt.

FORSKRIFT OG ANBEFALINGER FOR BINGO KNYTTET TIL C19.

Dagens forskrift, sist endret 12.12.2021 kl. 2400.

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng,
treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, bibliotek, varemesser,
midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig
forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at
det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand,
at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir
overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt
kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal
om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng,
treningssentre, bingohaller, spillehaller, varemesser, midlertidige markeder og lignende
skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er
tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomhetene skal
likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger
menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel
telefonnummer. Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket.
Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til dette formålet. Når kommunen ber om det, skal virksomheten ta kontakt med
de som var til stede i virksomheten innenfor et gitt tidsintervall for å informere om mulig
eksponering for smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14
dager. Virksomheten skal informere den som registreres om formålet med registreringen
og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Norges bingo og lotteriforbund (NBLF) anbefaler entreprenørenefølgende tiltak og presiseringer:

 • Er du syk, vær hjemme. Ved symptomer på C19, test deg.
 • Ta vare på både deg selv og andre – vis hensyn i bingolokalet.
 • Bruk av munnbind. Kan ikke 1 meters regelen overholdes, så skal munnbind nyttes.
 • Salg av emballert mat/produkter. Mat kan selges forutsatt smittevernfaglig forsvarlig.
 • Kaffeservering via betjeningen.
 • Hyppig vask av spillbord, maskiner, kontaktflater og toaletter.
 • Oppmuntre til at kundene registrerer seg med navn og mobilnr.
 • Benytt utplassert antibac

Generalforsamlingen Torsdag 11. April 2019

Protokollen er tilgjengelig her

Styret vil med dette innkalle til Generalforsamling i Norges Bingo- og Lotteriforbund.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 11. april 2019 kl. 12.00 på utestedet Røør i Rosenkrantzgate 4 0159 Oslo, vis a vis Hotel Bristol.

Forslag til saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må sendes styret senest 4 uker før Generalforsamlingen finner sted.

Dere vil automatisk få tilsendt ordinær innkalling med sakspapirer senest 14 dager før Generalforsamlingen finner sted.

 • Alle medlemmer som har registrert sin epost, skal ha fått innkalling elektronisk.
 • Send påmelding til post@bingoforbundet.no med Organisasjonsnummer, navn på formål og navn på deltager
 • Påmeldingsfrist torsdag 4. april

Generalforsamlingsdokumentene kan du laste ned fra listen under:

Endringer i Bingoregelverket er vedtatt

Vedtatt 16.01.2019

Les de viktigste endringene her

Høringsinnspill til nytt Bingoregelverk

Innsendt Lotteri – og stiftelsestilsynet 29.08.2018

Les høringsinnspillet her

Innstilling fra Familie- og Kulturkomiteen om Alt å vinne

Innstilling 250 S (2016-2017)

Omtale:

Komiteen er i store trekk positive til Regjeringens forslag:

 • Komiteens flertall støtter at 30-sekundersregelen for databingo endres og flertallet understreker behovet for raskt å gjennomføre endringen.
 • Komiteens flertall støtter også forslaget om å åpne for on-line-adgang til bingo hjemmefra når spillet er knyttet til en fysisk bingohall og foregår i sanntid.
 • Tilrådingen fra komiteen tilsier også at forslaget om å øke andelen til formålene fra Belago går gjennom.

AP og KrF fremmer mindretallsforslag om at Stortinget skal be Regjeringen om å fremme forslag om innføring av spillerkort og registrering knyttet til alle digitale spill

NBLF og BSL: Notat om spillmeldingen

Spillmeldingen “Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv spillpolitikk”

Meld. St. 12(2016-2017)

Omtale:
Norges Bingo- og Lotteriforbund konstaterer at bransjen har fått gjennomslag i Regjeringen for flere etterspurte endringer.

Regjeringen erkjenner at det er behov for å revitalisere de lovlige norske spillene, slik de er attraktive og kan vøre et reelt alternativ til de uregulerte spillene på nett. De viktigste konklusjonene mht bingo i Spillmeldingen er:

 1. 30 sekunders regelen for databingo mykes opp i tråd med bransjens forslag (dvs at det skal gå 30 sekunder fra et spill starter til det neste kan starte, i stedet for at det skal være 30 sekunders pause mellom spillene). Dette vil trolig bety økt omsetning på databingo.
 2. Bransjens forslag om å endre fordelingsnøkkelen for Belago i favør av entreprenør og formål, fikk delvis gjennomslag. Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent, men entreprenørens andel øker ikke. Dette har vært en viktig kampsak som NBLF har ført for formålene. Det er hyggelig å se at organiseringen av formål i NBLF og alle vitnesbyrdene formålene selv målbar på innspillkonferansen i oktober, har hatt effekt.
 3. Det åpnes for at spillere skal kunne delta i bingo hovedspill via internett/digitale plattformer når spillet skjer er knyttet til en fysisk bingohall i sanntid.
 4. Departementet vil åpne for å øke premiegrensene i hovedspillet og utarbeide et høringsforslag om dette.
 5. Departementet understreker at bingo skal ha en funksjon som et sosialt møtested. Det innføres ingen nye begrensninger for bingo med tanke på spilleansvar.

Regjeringen går inn for å beholde enerettsmodellen for pengespill i Norge.

Bli med å påvirke regjeringens spillpolitikk.

Mer enn 100 millioner kroner er borte fra frivilligheten på grunn av streng regulering av bingo. I 2015 bidro bingo med 263 millioner kroner til lokale lag og foreninger over hele Norge. Dette er en nedgang på ca 100 millioner i årlig utbetaling siden 2011. På grunn av en streng regulering har ikke bingo hatt mulighet til å fornye seg.

Taperne av den strenge reguleringen er frivillige organisasjoner, som har sett en kraftig reduksjon i støtte de siste årene.

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om pengespill i Norge. Denne meldingen vil avgjøre om bingo er i stand til å utbetale penger til lag og foreninger. Bli med å si hva bingo betyr for din organisasjon.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, kommer for å høre dine innspill.

Dato: 20. oktober
Tid: Kl 16.00 – 18.00
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo (Inngang Kristian IV gate